ما رد ت

ت رفب م ابوم هب م ا ه ینام در ن دراو ار هنی ا و در هابتشا م ا بو م هرا م ش ه ب و . * 1 ز *: و فو ˛ ت* ر ،= ˛ ير˜ˆا ، 9˛ و˛ - 3- - ما ˚داد را-h - زرا م-d - ،˚و#-ن- رد

2022-12-01
    ابي ابي
  1. ˙˚
  2. وسؤالنا مازال قائم
  3. ا : ` ه ن ˜ Qا ت =
  4. 5 SATA صاأ و اا إ لا ااو ا ا صاا آ د م : ˜6
  5. ، ٥٨ هد
  6. Akinator